جداول

نمونه پایه

عنوان جداول اختیاری.
#نامنام خانوادگینام کاربری
1 مینا الهه سعید
2 کاظمی احمدی موسوی
3 احمد سادات محمد
<table class="table">
...
</table>

سطر استریپ

#نامنام خانوادگینام کاربری
1 مینا الهه سعید
2 کاظمی احمدی موسوی
3 احمد سادات محمد
<table class="table table-striped">
...
</table>

جدول حاشیه

#نامنام خانوادگینام کاربری
1 مینا الهه سعید
2 کاظمی احمدی موسوی
3 احمد سادات محمد
<table class="table table-bordered">
...
</table>

جدول شناور

#نامنام خانوادگینام کاربری
1 مینا الهه سعید
2 کاظمی احمدی موسوی
3 احمد سادات محمد
<table class="table table-hover">
...
</table>

کلاس با توضیحات

کلاستوضیحات
.active لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
.success لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
.info لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
.warning لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
.danger لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.
#سربرگ ستونسربرگ ستونسربرگ ستون
1 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
2 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
3 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
4 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
5 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
6 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
7 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
8 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
9 محتوا ستون محتوا ستون محتوا ستون
<!-- On rows -->
<tr class="active">...</tr>
<tr class="success">...</tr>
<tr class="warning">...</tr>
<tr class="danger">...</tr>
<tr class="info">...</tr>

<!-- On cells (`td` or `th`) -->
<tr>
  <td class="active">...</td>
  <td class="success">...</td>
  <td class="warning">...</td>
  <td class="danger">...</td>
  <td class="info">...</td>
</tr>

جدول ریسپانسیو

#سربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدول
1 محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول
2 محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول
3 محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول
#سربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدولسربرگ جدول
1 محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول
2 محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول
3 محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول محتوا جدول
<div class="table-responsive">
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>